Regulamin sklepu


1. Postanowienia ogólne, definicje, oświadczenia, zastrzeżenia i informacje

1.1.    Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem https://www.diamenty.pl, prowadzonego przez Duo Limited  Company Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul.Chmielna 2/31, NIP 9512467728, REGON 381005195, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegopod numerem 0000744823.
1.2.    Dla celów niniejszego Regulaminu, wyrażenia określone poniżej mają następujące znaczenie, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej czy mnogiej:
1.2.1.    Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach sprzedawcy i nabywcy.
1.2.2.    Sprzedawca lub zamiennie usługodawca – oznacza Spółkę Duo Limited Company Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul.Chmielna 2/31, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000744823.
1.2.3.    Nabywca lub zamiennie usługobiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi, o jakiej mowa w niniejszym Regulaminie.
1.2.4.    Usługa – rozumie się przez to usługi wskazane w punkcie 2.1 lub 2.2 niniejszego Regulaminu.
1.2.5.    Strona – rozumie się przez to w zależności od kontekstu usługobiorcę (nabywcę) albo usługodawcę (sprzedawcę), albo oba te podmioty łącznie.
1.2.6.    E-sklep - rozumie się przez to dostępny za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://www.diamenty.pl system informatyczny umożliwiający składanie w sposób Regulaminem przewidziany zamówień i dokonywanie przez nabywcę zakupów mających za przedmiot wyroby (wyroby jubilerskie) wskazane w punkcie 2.1 dalej, przy czym jego elementem integralnym jest ww. dokument oraz inne regulaminy funkcjonalnie związane z e-sklepem lub zakupami, a udostępnione w odpowiednich zakładkach wskazanego portalu lub jego podstron.
1.2.7.    Wartości zamówienia – oznaczają czystą wartość zamawianych wyrobów, tj. w szczególności bez kosztów przesyłki, grawerunku, obrączek miarowych, pudełka i tym podobnych.
1.3.    Ilekroć w Regulaminie używane są definicje legalne w nim nie zdefiniowane – ich treść określają przepisy stosownych ustaw, a w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
1.4.    Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
1.5.    Regulamin jest udostępniony przed zawarciem umowy nieodpłatnie za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://www.diamenty.pl/regulamin-sklepu.
1.6.    Na żądanie usługobiorcy, usługodawca doręcza Regulamin w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
1.7.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, jednakże zmiany powyższe nie odnoszą skutku względem tych usługobiorców, którzy nabyli uprawnienia lub roszczenia na podstawie dotychczasowego jego brzmienia. W takim wypadku stosuje się względem tychże osób regulacje dotychczasowe.
1.8.    W przypadku, gdy jakakolwiek część Regulaminu zostanie uznana za nieważną, bezskuteczną lub w inny sposób prawnie wadliwą, pozostała część Regulaminu pozostanie w mocy, a w przypadku kolizji poszczególnych postanowień stosuje się taką ich wykładnię, która w najpełniejszy sposób odzwierciedla zamierzony ich cel.
1.9.    Osoby fizyczne związane niniejszym Regulaminem oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie przez usługodawcę ich danych osobowych do celów zawarcia oraz wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną objętych Regulaminem lub umów z Regulaminu wynikających, a także ewentualnej egzekucji należnych świadczeń, jak też do celów marketingowych związanych z promocją i reklamą wyrobów jubilerskich oraz świadczeń usługodawcy (informacja handlowa). Wskazane osoby przyjmują do wiadomości, że administratorem danych jest usługodawca oraz wyrażają zgodę na ewentualne przekazanie ich danych osobowych innym podmiotom w w/w celach, a zgoda na przetwarzanie ich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczają nadto, że jest im wiadome, że podanie przez nie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje im prawo wglądu do ich danych oraz ich poprawiania, jak również wyrażają zgodę na otrzymywanie od usługodawcy informacji handlowej.
1.10.    Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług, o których mowa w punkcie 2 dalej, są następujące: a) połączenie z siecią Internet, b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, obsługująca protokół transmisji szyfrowanej https z zainstalowaną wtyczką (plugin) Adobe Flash Player. W przypadku, gdy po dodaniu do koszyka jakiegoś wyrobu po wejściu do niego okazuje się, że jest on pusty (problemy z pustym koszykiem), przyczyną błędnego zachowania się koszyka może być konfiguracja przeglądarki internetowej nie akceptującej tzw. plików Cookies. Rozwiązaniem takiego problemu może być obniżenie zbyt wysokiego poziomu bezpieczeństwa blokowania Cookies w osobistym firewallu, który na czas składania zamówień należy wyłączyć lub zmniejszyć. W celu wyeliminowania błędu np. w przeglądarce Internet Explorer można wejść w menu przeglądarki do zakładki: Narzędzia/Opcje Internetowe/Prywatność i przesunąć znajdujący się tam suwak do poziomu "niski". Ze względu na częste awarie serwerów z bezpłatnymi skrzynkami (utrudniony kontakt z powodu używania bezpłatnych skrzynek pocztowych), usługodawca zachęca do bezpłatnego założenia konta e-mail na stronie e-sklepu usługodawcy w celu usprawnienia korespondencji ze sklepem.
1.11.    Usługodawca informuje, że w przypadku usług, o których mowa w punkcie 2.1 Regulaminu z chwilą finalizacji zamówienia przez nabywcę w sposób określony w punkcie 3.4 Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionej rzeczy na odległość, z mocy której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na nabywcę własność rzeczy i wydać mu rzecz, a nabywca zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy uzgodnioną kwotę ogólną (wskazaną w trakcie finalizacji zamówienia w sekcji `podsumowanie zamówienia`).
1.12.    Usługodawca informuje, że w przypadku usług, o których mowa w punkcie 2.2 Regulaminu do zawarcia umowy dochodzi dopiero z chwilą uzgodnienia wszelkich  przedmiotowo istotnych elementów treści (essentialia negotii) zamówienia przez strony, przy czym z tą chwilą sprzedawca zobowiązuje się przenieść na nabywcę własność rzeczy i wydać mu rzecz, a nabywca zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy uzgodnioną kwotę ogólną.
1.13.    Usługodawca informuje, że z uwagi na wersję językową e-sklepu umowy sprzedaży na odległość mogą być zawierane wyłącznie w języku polskim. Treść zawieranej na odległość umowy sprzedaży będzie utrwalana, zabezpieczana w systemie informatycznym, a na ewentualne żądanie będzie udostępniana nabywcy poprzez adres mailowy zamowienia@diamenty.pl.
1.14.    Usługodawca informuje, że wszystkie ceny podane w e-sklepie sprzedawcy są cenami brutto. Wyroby, zgodnie z przepisami, cechowane są przez Urząd Probierczy odpowiednimi próbami. Ceny wyrobów umieszczonych na stronach e-sklepu ustalane są w odniesieniu do konkretnego modelu wyrobu jubilerskiego (biżuterii), a różnicę pomiędzy masą rzeczywistą wykonanego wyrobu a masą w opisie sprzedawca wyrównuje do ~ 10 zł - srebrnym gadżetem, a do ~ 20 zł - złotym wisiorkiem. Ze względu na częste wahania kursów walut, złota oraz platyny sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Zmiany dotyczą tylko tych zamówień, które zostały złożone do e-sklepu po dokonaniu zmiany (po opublikowaniu nowej ceny), a zatem nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany.
1.15.     Informacje o udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych, zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, zawiera deklaracja o ochronie danych osobowych, dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://www.diamenty.pl/deklaracja-prywatnosci
1.16.    Informacje o podmiocie, któremu usługodawca powierza przetwarzanie danych są dostępne za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.ovh.pl.
1.17.    Przy zamówieniach hurtowych usługodawca wskazuje jako preferowany sposób kontaktu oraz składania oświadczeń kontakt telefoniczny bądź przez e-mail (zamowienia@diamenty.pl).
1.18.    Nabywca może w każdej chwili dodać swój komentarz do zakupionego wyrobu, przy czym sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczania wszystkich wpisów.
1.19.    Sprzedawca wykonuje grawerunek na żądanie nabywcy i wyłącznie po akceptacji rozmiaru wyrobu przez nabywcę.
1.20.    Usługodawca oświadcza, że wyroby, o których jest mowa w Regulaminie, posiadają cechy probiercze obowiązujące dla złota, srebra, platyny i palladu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zatwierdzone przez Główny Urząd Miar (https://www.gum.gov.pl/)
1.21.    Usługodawca oświadcza, że wyroby, o których jest mowa w Regulaminie, mogą różnić się wagowo w zależności od rozmiaru. W przypadku biżuterii (wyrobów jubilerskich) ze złota, różnice te mogą wynieść do 0,3 g w obie strony, w przypadku wyrobów ze srebra - do 0,5g w obie strony. Usługodawca informuje też o własnym obowiązku dostarczania wyrobów bez wad.
1.22.    Biżuteria (wyroby jubilerskie) oferowane przez sprzedawcę odznaczają się niepowtarzalnym blaskiem, gdyż są rodowane tzn. pokrywane platynowcem- rodem - w miejscach, w których występują elementy białe danego wyrobu. Natomiast biżuteria srebrna oraz ze złota białego jest pokryta nim całkowicie. Rod jest najpiękniejszym metalem z platynowców o białym kolorze, a biżuteria nim pokryta nie matowieje i jest odporna na ścieranie.
1.23.    Z rodzajami ozdobnych pudełeczek na zamawianą od sprzedawcy biżuterię (wyroby jubilerskie) można się zapoznać uruchamiając dalej wskazany skrót
1.24.    W razie potrzeby kontaktu ze Sprzedawcą, o ile inne przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej, zainteresowani mogą korzystać z zakładki kontakt albo skorzystać z adresu elektronicznego, o którym mowa w punkcie 1.1 wyżej . Wskazane dane dostępne są także w punkcie 8 Regulaminu.

2.    Usługi świadczone drogą elektroniczną

2.1.    Usługodawca świadczy usługi sprzedaży wyrobów jubilerskich dostępnych w e-sklepie, które to wyroby są pogrupowane w dwudziestu trzech kategoriach, tj.:
•    Pierścionki zaręczynowe
•    Obrączki ślubne
•    Obrączki z diamentami
•    Obrączki klasyczne
•    Obrączki tytanowe
•    Obrączki z palladu
•    Obrączki platynowe
•    Biżuteria
•    Pierścionki złote
•    Wisiorki złote
•    Kolczyki złote
•    Dewocjonalia złote
•    Biżuteria z platyny
•    Biżuteria z palladu
•    Biżuteria ze srebra
•    Biżuteria inna
•    Biżuteria na prezent
•    Komplety biżuterii
•    Łańcuszki złote
•    Sygnety
•    Kolekcje
•    Nowości
•    Promocje

W przypadku takiego żądania nabywcy, usługodawca realizuje też świadczenia dodatkowe mające za przedmiot zakupione u niego wyroby jubilerskie, z kategorii o których mowa wyżej, a mogące nadawać im cechy indywidualne, lub dostarcza wraz z tymi wyrobami inne rzeczy do nich zamówione przez nabywcę lub dokonuje innych świadczeń.
2.2.    Usługodawca świadczy nadto usługi w postaci wykonawstwa biżuterii (wyrobów jubilerskich) na specjalne zamówienia według specyfikacji zleceniodawcy lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tj. zaprojektowanej indywidualnie na podstawie zdjęć czy rysunków lub z pomocą ekspertów usługodawcy. Przedmiotowo istotne elementy treści (Essentialia negotii) wskazanej umowy, sposób dostawy oraz wynagrodzenie wraz z opłatami za wykonanie i dostarczenie ww. wyrobu będzie ustalone w sposób indywidualny (https://www.diamenty.pl/zaprojektuj-wlasna-bizuterie) w związku z czym punktów 3.1-3.8, 3.9.3.-3.9.4., 3.10-3.11 oraz 3.12.1 Regulaminu nie stosuje się lub stosuje się wyjątkowo odpowiednio.

3.    Warunki korzystania z usług

3.1.    Zakupy

W e-sklepie znajduje się dwadzieścia trzy kategorie wyrobów, wymienionych w punkcie 2.1. Wszystkie wskazane kategorie znajdują się w górnym menu e-sklepu. Po kliknięciu na odpowiednią kategorię biżuterii (wyrobu jubilerskiego) należy wybrać interesującą podkategorię, np. pierścionki czy kolczyki. Wówczas na stronie wyświetli się oferta e-sklepu. Na każdej stronie dostępnych jest szesnaście wyrobów. Przed przystąpieniem do zakupu należy, wybrać rozmiar (w przypadku takiej potrzeby), a następnie kliknąć na napis "dodaj do koszyka". Produkt wyświetli się wówczas jako zawartość koszyka.

3.2.    Koszyk

Koszyk znajduje się w prawym górnym rogu e-sklepu. Wyświetla, ile znajduje się w nim wyrobów jubilerskich. Po kliknięciu na znak koszyka wyświetli się strona informująca o szczegółach zamówienia – rodzaju biżuterii, jej ilości, rozmiarze oraz wartości. Na podstronie tej można usunąć dany produkt z koszyka, zaakceptować zamówienie bądź kontynuować zakupy.

3.3.    Finalizacja zamówienia

W celu finalizacji zamówienia należy kliknąć na znajdujący się w prawym górnym rogu koszyk. Można tutaj wybrać metodę płatności (przy odbiorze, przedpłata na konto, PayPal, Blik, lub przelewy24), sposób dostarczenia paczki (DHL, DPD lub odbiór osobisty) oraz rodzaj pudełka, w którym będzie zapakowana biżuteria. Na stronie tej można również wpisać ewentualną treść grawerunku w uwagach do zamówienia. Po wyborze powyższych specyfikacji, aby dokonać zamówienia, należy kliknąć link „przejdź do kasy”, a następnie wypełnić swoje dane, kliknąć na link "kontynuuj", a następnie na link "zamawiam z obowiązkiem zapłaty", znajdujący się na dole strony. Przed złożeniem zamówienia nabywca ma możliwość zapoznania się z podsumowaniem zamówienia, w którym wskazana jest łączna kwota do zapłaty brutto (z VAT).

3.4.    Metoda płatności

3.4.1.     Płatność na rzecz sprzedawcy może nastąpić:
•    przy odbiorze za pobraniem,
•    przedpłata za pośrednictwem operatora płatności Tpay
•    za pośrednictwem systemu rozliczeń PayPal,
•    w formie przedpłaty na rachunek bankowy w ciągu 48h od momentu jego zaakceptowania; w przypadku braku wpłaty w ww. terminie e-sklep wzywa klienta do zapłaty przedpłaty w dodatkowym terminie 48 h pod rygorem odstąpienia od umowy, po czym w razie braku wpłaty e-sklep może wstrzymać się z realizacją zamówienia lub od umowy odstąpić).
3.4.2.    W każdym wypadku dokonywania wpłaty przelewem na rachunek bankowy, KONIECZNE jest podanie w tytule przelewu numeru ID zamówienia (wpłaty dokonane bez podanego numeru ID zamówienia są trudne do identyfikacji, co wpływa na wydłużenie czasu realizacji zamówienia).
3.4.3.    W przypadku wyboru płatności przez nabywcę w formie przedpłaty, wpłaty dokonywane będą na jeden z poniższych rachunków bankowych sprzedawcy tj.:

wpłaty w PLN
Duo Limited Company sp. k.
Bank PKO
21 1020 4900 0000 8002 3281 2110

wpłaty w EURO
Duo Limited Company sp. k.
konto EUR: PL19102049000000860232812143
Bank PKO
kod SWIFT: BPKOPLPW

wpłaty w USD
Duo Limited Company sp. k.
konto USD: PL52102049000000840232812132
Bank PKO
kod SWIFT: BPKOPLPW

 
3.4.4.    Nabywców spoza granic Polski obowiązują ceny w przeliczeniu na EUR/USD według kursu z dnia złożenia zamówienia.

3.5.     Zasady dostawy

3.5.1.    Sposób dostarczenia biżuterii zależy od wybranej przez nabywcę opcji przy finalizacji zakupów, przy czym każdy zakupiony od sprzedawcy wyrób pakowany jest w pudełeczko i firmową torebkę. Rodzaje ozdobnych pudełeczek na zamawianą biżuterię u sprzedawcy są dostępne do obejrzenia pod następującym adresem
3.5.2.    W przypadku wyboru odbioru osobistego zamówienia w danym salonie sprzedawcy, nabywca zobowiązany jest do okazania przy odbiorze dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3.5.3.    W przypadku wyboru dostarczenia zamówienia przesyłką, do wartości zamówienia doliczana jest opłata za przesyłkę (koszt przesyłki), przy czym koszt dostarczenia przesyłki zależy od wartości zakupów i jest uwzględniony przy kwocie ogólnej zamówienia.
3.5.4.    Firmy kurierskie DHL i DPD w soboty dostarczają przesyłki jedynie w miastach, w których znajdują się punkty obsługi klienta. Następuje to za dodatkową opłatą określoną przez operatora. Istnieje także możliwość odebrania przesyłki bezpośrednio w biurach DHL i DPD.
3.5.5.    W przypadku przesyłki krajowej (dostawa krajowa), zamówienie może być dostarczone przez:  firmę kurierską DHL lub DPD. Wybierając usługi DPD, przesyłka z dokonaną przedpłatą na konto bankowe lub poprzez PayPal lub przelewy24 oraz BLIK jest GRATIS, w przypadku DHL - GRATIS, natomiast przesyłka za pobraniem DPD lub DHL – GRATIS.
3.5.6.    Na terenie Polski koszty wysyłki pokrywa sprzedawca
3.5.7.    W przypadku przesyłki zagranicznej,  zamówienie może być dostarczone na dalej wskazanych zasadach przez:
•    DPD - Europa: 100zł
•    DHL - Europa: 100zł

3.5.8.    Przy zamówieniach powyżej 6200 zł sprzedawca pokrywa koszty wysyłki poza teren Polski.

3.6.    Realizacja zamówienia

3.6.1.    Termin realizacji zamówienia wynosi w zależności od wybranego wyrobu od 4 do 7 dni roboczych, o ile kolejne punkty Regulaminu nie stanowią inaczej. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia sprzedawca określi go dokładnie.
3.6.2.    Pierścionki z kategorii "Promocje" są dostępne w terminie szczegółowo opisanym w szczegółach produktu.
3.6.3.    Wyroby z opcją  "Dostępne w 48 godzin" są dostępne w terminie i na warunkach szczegółowo opisanych w szczegółach produktu.
3.6.4.    Przy biżuterii z kamieniami kolorowymi o szlifie fantazyjnym, czas realizacji zamówienia może wynieść do 15 dni roboczych.
3.6.5.    Przy zamówieniu biżuterii złotej oraz z brylantami (niezależnie od wartości wyrobu) nabywca może skorzystać z usługi ekspresowej. W takim wypadku odbiór wyrobów następuje w terminie krótszym niż wskazany w punkcie 3.6.1 zdanie pierwsze, a biżuteria jest wykonywana i wysyłana w ciągu 4 dni roboczych (3 dni realizacji zamówienia + 1 dzień wysyłki). W celu przyspieszenia realizacji zamówienia, przy wypełnianiu formularza zamówienia należy dopisać „usługa ekspres” w koszyku, w polu „uwagi do zamówienia. Koszt wynosi 738 zł (nie dotyczy sygnetów oraz obrączek ślubnych). W razie pilnych zamówień należy kontaktować się pod dalej wskazanym linkiem kontakt.
3.6.6.    W przypadku wprowadzenia zmian w budowie biżuterii lub realizacji własnego projektu według życzenia nabywcy, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o 10 dni roboczych.
3.6.7.    Przy zamówieniu obrączek ślubnych nabywca zobowiązany jest do wpisywania dokładnych rozmiarów w milimetrach w rubryce "Uwagi do zamówienia" w formularzu zamówienia. W razie problemów z pomiarem możliwy jest kontakt pod numerem telefonu +48 22 427-91-51 lub na e-mail: zamowienia@diamenty.pl.
3.6.8.    W trakcie realizacji zamówienia mającego za przedmiot obrączkę ślubną, nabywca może bez zbędnej zwłoki i o ile jest to jeszcze technologicznie możliwe na etapie zgłoszenia przez niego takiego żądania skorzystać z bezpłatnej usługi przymiarki, która odbywa się w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą. Termin oczekiwania sprzedawcy na uzgodnioną przymiarkę obrączek nie może przekroczyć 30 dni, a po jego upływie obrączki będą wykonane w takim rozmiarze w jakim zostały zamówione. Przepis zdania drugiego punktu 3.6.7 stosuje się odpowiednio.
3.6.9.    Niektóre i wskazane każdorazowo na portalu e-sklepu modele biżuterii, sygnetów i obrączek mogą być wytwarzane do około 30 dni. Przy biżuterii z platyny, palladu i złota palladowego czas realizacji wynosi od 10 do 21 dni roboczych. Jeżeli dany wyrób znajduje się w magazynie, jego wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
3.6.10.    Soboty, niedziele oraz pozostałe dni świąteczne nie są traktowane przez sprzedawcę jako dni robocze.
3.6.11.    Wyroby wykonywane na specjalne zamówienie, sygnety oraz obrączki ślubne wymagają wcześniej ustalonego z konsultantem zadatku.
3.6.12.    Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych okazało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy już je otrzymała, obowiązana jest do jego zwrotu.
3.6.13.    Grawerowanie ręczne na zamówienie nabywcy wydłuża czas realizacji zamówienia o 2 dni robocze.
3.6.14.    Zakup biżuterii jest również możliwy bezpośrednio w biurach handlowych/salonach sprzedaży w Warszawie na ulicy Elektoralnej 19 oraz w Krakowie przy ulicy Legionów Piłsudskiego 17. W przypadku zainteresowania konkretnym wzorem biżuterii, zanotowanie jego symbolu ułatwi jego szybkie odnalezienie w gablotach sprzedawcy i zaprezentowanie.

3.7.    Anulowanie zamówienia lub korekta danych

W przypadku wysłania błędnego zamówienia lub wprowadzenia niepoprawnych danych, nabywca może je anulować lub dokonać korekt, o ile nastąpi to bez zbędnej zwłoki, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. W tym celu na adres elektroniczny zamowienia@diamenty.pl należy wysłać e-mail ze swoimi danymi oraz informację o błędzie w wysłanym wcześniej zamówieniu. Wskazane uprawnienie nie uchybia możliwości odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych dla nabywców będących konsumentami wskazanymi w punkcie 5.2-5.5 Regulaminu.

3.8.     Dokument zakupu

Wraz z zakupionym wyrobem sprzedawca dostarcza paragon fiskalny lub fakturę VAT (w zależności od wyboru nabywcy). Jeżeli dokumentem potwierdzającym zakup ma być faktura VAT, do wyboru i wystawienia faktury niezbędne jest poprawne wypełnienie w formularzu zamówienia pola "NIP" i zaznaczenie pola „Faktura”.

3.9.     Rejestracja

3.9.1.    Usługobiorca może skorzystać z możliwości rejestracji się w systemie teleinformatycznym usługodawcy.
3.9.2.    Rejestracja umożliwia wprowadzenie przez usługobiorcę danych identyfikacyjnych potrzebnych do złożenia przez niego zamówienia lub wystawienia rachunku/faktury bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza z danymi, jak również otrzymywanie informacji o promocjach i konkursach.
3.9.3.    Zalogowany użytkownik ma wgląd do swoich danych osobowych, jak również do złożonych zamówień.

3.10.    Rabaty

3.10.1.    Sprzedawca udziela nabywcom rabatów wskazanych w punkcie 3.10.2-3.10.5, przy czym ww. rabaty sumują się i naliczane są od wartości zamówienia brutto po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, o ile zapisy Regulaminu nie stanowią inaczej lub nie wyłączają zastosowania poszczególnych lub wszystkich rabatów w danym wypadku. Wynegocjowane rabaty naliczane są tylko w trakcie trwania realizacji zamówienia. Po wysłaniu przesyłki z zamówieniem do klienta, rabatów nie udziela się.
3.10.2.    Przy przedpłacie na konto bankowe nabywca może otrzymać dodatkowy rabat.
3.10.3.    Dla nabywców zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym usługodawcy, wraz z kolejnymi zamówieniami, sprzedawca może udzielić dodatkowych rabatów. W przypadku, gdy wcześniejsze zamówienie nie zostało zrealizowane oraz wysłane lub nie minęło 10 dni od odbioru poprzedniego zamówienia rabat może nie zostać uwzględniony.
3.10.4.    W poszczególnych miesiącach sprzedawca może wprowadzać dodatkowe promocje w postaci kuponów rabatowych. Szczegółowe warunki takich promocji uregulowane są każdorazowo w oddzielnych udostępnionych regulaminach promocji udostępnionych w e-sklepie.
3.10.5.    W kategorii "promocje" e-sklepu nie obowiązują żadne rabaty i kupony rabatowe z wyjątkiem rabatu wynegocjowanego za przedpłatę na konto tj. wskazanego w punkcie 3.10.2 wyżej (w cenie wyrobów jest bowiem uwzględniony dodatkowy i samodzielny rabat).

3.11.     Bony podarunkowe i bony towarowe

W związku z różnymi akcjami promocyjnymi usługobiorcy mogą otrzymać od usługodawcy specjalne bony podarunkowe i bony rabatowe o wartości 200 zł i 400 zł, które nie są środkami płatniczymi i nie podlegają wymianie na gotówkę. Upusty uzyskane na podstawie bonów podarunkowych i bonów rabatowych można ze sobą łączyć, jednakże całkowita wysokość uzyskanego na tej podstawie upustu nie może przekroczyć 30% wartości zamówienia brutto.

3.12.     Treści bezprawne i anonimizacja danych

3.12.1.    Usługodawca umożliwia usługobiorcy korzystanie z usług lub uiszczanie opłat za nią, jeżeli usługa świadczona drogą elektroniczną jest odpłatna, w sposób anonimowy albo przy użyciu pseudonimu, o ile jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte. Usługodawca oświadcza, że usługa wymieniona wyżej jest jedyną usługą świadczoną przez niego drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
3.12.2.    Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub powzięcia wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę, usługodawca może niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych danych.
3.12.3.    W przypadku uzyskania przez usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem, innymi regulaminami usługodawcy lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca powiadomi usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania pod rygorem zaprzestania przetwarzania jego danych i możliwości korzystania z usług. W przypadku dokonywania dalszych naruszeń, usługodawca może dalej przetwarzać dane usługobiorcy wyłącznie w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności i pod warunkiem utrwalania dla celów dowodowych faktu ich uzyskania oraz treść tych wiadomości.

4.     Przetwarzanie danych osobowych

4.1.    Dane osobowe Klienta podane przy składaniu zamówienia lub zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000,1669, z 2019 r. poz. 730) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) ("Rozporządzenia RODO") w celach związanych z nawiązaniem, ukształtowaniem treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego transakcji dokonywanych w ramach e-sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym celach handlowych i marketingowych.
4.2.    Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną. W takim wypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz celach związanych z obsługą Newslettera.
4.3.    Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę na podstawie:
4.3.1.     dobrowolnie udzielonej zgody osoby zainteresowanej (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO);
4.3.2.     w celach niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia RODO);
4.3.3.    niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy np. dla celów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);
4.3.4.    do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO).
4.4.    Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celach związanych z należytym wykonaniem umowy, w szczególności sprzedaży produktów dostępnych w sklepie oraz usług z nią powiązanych takich jak m.in. usługi obejmujące proces dostawy zakupionego towaru. Przetwarzanie danych osobowych jest również niezbędne w przypadku zarządzania płatnościami, przeprowadzania postępowań z tytułu rękojmi za wady, zgłoszeń gwarancyjnych oraz innych przypadków niezgodności towaru z umową. Z tego też powodu brak podania wymaganych danych osobowych przez Klienta powodował będzie niemożność zawarcia umowy lub spełnienia oczekiwanego świadczenia przez Sprzedawcę.
4.5.    Klientowi przysługuje prawo do:
4.5.1.    Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, która może być złożona w dowolnym momencie;
4.5.2.    Prawo do usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
4.5.3.    Prawo do przeniesienia danych osobowych do wskazanego administratora;
4.5.4.    Prawo dostępu do własnych danych osobowych, tego w jaki sposób i w jakim celu są one przetwarzane oraz komu zostały udostępnione.
4.6.    W przypadku danych osobowych zebranych w celu realizacji umowy oraz w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia RODO) będą one przetwarzane do czasu upłynięcia najodleglejszego terminu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej.
4.7.    Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f Rozporządzenia RODO przez Sprzedawcę czyli np. dane osobowe zebrane dla celów związanych z działalnością marketingową przetwarzane będą do dnia prowadzenia działalności przez spółkę lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie albo złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej.
4.8.    Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
4.9.    Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy.
4.10.    Wskazane w niniejszym punkcie 4 Regulaminu ograniczenia nie dotyczą przetwarzania danych nie pochodzących od osób fizycznych.

5.    Zawarcie i rozwiązanie umowy, prawo odstąpienia od umowy na odległość

5.1.    Umowa zawierana jest z chwilą, o której mowa w punkcie 1.11 lub 1.12 Regulaminu.
5.2.    Nabywca będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na odległość (umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu zakupionej rzeczy/wyrobu do sprzedawcy.
5.3.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje nabywcy będącemu konsumentem w odniesieniu do wyrobu, o którym mowa w punkcie 2.2 Regulaminu, jak również innych wyrobów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 punkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
5.4.    Nabywca będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej, kierując je na adres siedziby sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć też na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5.5.    Nabywca będący konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupioną rzecz/wyrób sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie wyrobu/rzeczy przed jego upływem. Nabywca będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości wyrobu/rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania ww.
5.6.    Rozwiązanie zawartej umowy nie odnosi skutku względem tych postanowień, które ze swojej natury znajdują zastosowanie także po jej rozwiązaniu.

6.    Zwrot, gwarancja i reklamacje

6.1.    O ile postanowienia punktów 6.2-6.9 Regulaminu nie uchybiają uprawnieniom konsumenckim przewidzianym w punkcie 5.2-5.4 Regulaminu lub w Dziale II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (rękojmia ustawowa), tj. są bardziej korzystne dla konkretnego nabywcy niż uprawnienia przyznane ustawą, sprzedawca umożliwia zwrot zakupionych wyrobów oraz udziela na nie gwarancji na zasadach dalej wskazanych.
6.2.    W przypadku zamiaru realizacji któregokolwiek z uprawnień, o których mowa w poprzednim punkcie, nabywca jest  zobowiązany do wypełnienia protokołu zwrotu, przy czym wzór wypełnionego protokołu dostępny jest do pobrania tutaj. Zwracany lub reklamowany wyrób należy dalej przysłać z otrzymanym paragonem fiskalnym lub fakturą do sprzedawcy. Termin rozpatrzenia reklamacji nie przekracza 14 dni.
6.3.    Zakupiony wyrób można zwrócić lub wymienić na inny z zastrzeżeniem punktu 6.4 i odpowiednio 6.8 niżej w ciągu 100 dni kalendarzowych od daty widniejącej na paragonie lub fakturze, jeżeli nie posiada on żadnych znamion noszenia, uszkodzeń mechanicznych oraz posiada niezerwaną metkę firmową (prawo do zwrotu wyrobu). W przypadku skutecznej realizacji uprawnień do zwrotu wyrobu, ewentualny zwrot środków pieniężnych nastąpi w terminie do 2 dni roboczych. Kwota jest zwracana przelewem na konto, przy czym koszt odesłania wyrobu poniesiony przez nabywcę nie podlega zwrotowi.
6.4.    Obrączki ślubne, wyroby na specjalne zamówienie oraz biżuteria grawerowana nie podlegają zwrotowi.
6.5.    Z zastrzeżeniem punktu 6.7 i odpowiednio 6.8 niżej, wyroby sprzedawane w e-sklepie sprzedawcy są objęte 24-miesięczną gwarancją.
6.6.    W przypadku złożenia przez klienta reklamacji gwarancyjnej z powodu wystąpienia wady produkcyjnej, która się potwierdzi, reklamacja gwarancyjna zostanie automatycznie uwzględniona i wyrób zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Przed dokonaniem zwrotnej wysyłki naprawionego lub wymienionego na inny wyrób, zamówienie i adres wysyłkowy zostaną zweryfikowane przez sprzedawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W razie zastrzeżeń co do stanu przesyłki lub obaw związanych z jej kompletnością, nabywca jest uprawniony do odmowy jej odbioru bądź odebrania jej w obecności doręczyciela za protokolarnym sprawdzeniem zgodności stanu wyrobu z załączonym dokumentem (dokumentem kompletacji przesyłki jest faktura lub rachunek). Niedokonanie tychże czynności jest równoznaczne z odbiorem wyrobu bez zastrzeżeń.
6.7.    Gwarancją nie są objęte widoczne uszkodzenia mechaniczne, których przyczyną nie jest wada produktu. W takiej sytuacji wszelkie naprawy biżuterii są naprawami odpłatnymi.
6.8.    Dokonywanie napraw zakupionych wyrobów u innych jubilerów powoduje utratę gwarancji, a zwrot biżuterii z kamieniami szlachetnymi związany jest z koniecznością sprawdzenia wyrobu przez rzeczoznawcę sprzedawcy.
6.9.    W przypadku pomyłki przy składaniu zamówienia lub błędnego pomiaru nabywca może skorzystać z usługi zmiany rozmiaru pierścionka, która jest bezpłatna w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty widniejącej na paragonie. Po tym okresie koszt takiej usługi wynosi 75 zł. Koszt ten dotyczy również wyrobów grawerowanych. W przypadku zamówienia projektów indywidualnych / obrączek, zmianę rozmiaru należy wycenić indywidualnie z konsultantem (kontakt telefoniczny pod numer: +48 22 427-91-51). Sprzedawca wskazuje orientacyjne i nie wiążąco, że przy zmianie rozmiaru obrączki dodatkowa opłata w zależności od wzoru, uzgadniana z nabywcą wynosi najczęściej: tytan - 90 zł, klasyczne(określone wzory) - 50 zł, łączone złoto – 300 zł, z kamieniami - 300-500 zł, platyna, pallad oraz złoto palladowe - wycena indywidualna.
6.10.    Sprzedawca informuje, że gdyby przewidziane Regulaminem lub ustawą możliwości rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń okazały się niewystarczające, nabywca może korzystać z pomocy Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. W sporach między przedsiębiorcami a konsumentami wskazana pomoc przybiera formę mediacji, którą można wszcząć na wniosek konsumenta złożony do wskazanego urzędu.

7.    Serwis biżuterii

Sprzedawca w terminie do 2 lat od dnia zakupu wyrobu, świadczy bezpłatnie usługę odświeżania obrączek oraz wyrobów z brylantami. Po upływie tego czasu, koszt odświeżenia wynosi 50 zł, a przy wyrobach srebrnych i złotych z cyrkonami koszt wymienionej wyżej usługi wynosi 25 zł.

8.    Kontakt
 
Adres salonu w Warszawie:
ul. Elektoralna 19, 00-137 Warszawa.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00 oraz w sobotę w godzinach od 11:00 do 15:00.

Adres salonu w Krakowie:
ul. Legionów Piłsudskiego 17, 30-509 Kraków.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00 oraz w sobotę w godzinach od 11:00 do 15:00.

E-MAIL kontakt: zamowienia@diamenty.pl
Infolinia: 801 011 259 (10:00-19:00)

Dział przyjmowania zamówień Warszawa (11:00-19:00):
Małgosia, Monika, Karolina:
+48 22 654-73-42;
+48 22 427-91-56;
+48 22 427-91-57;
+48 22 427-91-58;

Dział przyjmowania zamówień Kraków (11:00-19:00):
Anna, Tomasz i Janek:
+48 12 422-77-93;
+48 12 383-48-41;
+48 12 383-48-42;
+48 12 383-48-43;
+48 32 744-84-11;
+48 17 787-85-30;

Dział obsługi zamówień (09:00-19:00):
Artur, Karol, Marek:
+48 22 427-91-51;
+48 22 427-91-53;
+48 22 427-91-54;
+48 505-041-615.

Dział płatności:
+48 48-613-35-76

Białystok 85 874 49 01
Bydgoszcz 52 569 50 81
Gdańsk 58 740 53 52
Katowice 32 744 84 12
Kielce 41 333 90 30
Lublin 81 470 81 10
Łódź 42 278 58 20
Olsztyn 89 675 10 14
Poznań 61 642 00 21
Rzeszów 17 787 85 31
Szczecin 91 883 60 21
Wrocław 71 719 55 51
Kraków 12 383 48 45
Warszawa 22 427 91 51
Zielona Góra 68 410 22 71